Regelingen

De bibliotheek is een openbaar gebouw en voor iedereen gratis toegankelijk. Om het bibliotheekbezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Ook is er een integriteits- en klokkenluidersregeling.

Huisregels

Om het bezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben wij een aantal huisregels:

 1. Beperk geluidsoverlast. Ga niet op luide toon (beeld)bellen in de bieb en zet het volume van beltoon en meldingen uit of op laag volume.
 2. Laat kinderen niet alleen achter in de bieb. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en bij overlast vragen we hen om de bibliotheek te verlaten.
 3. Let op kinderen en zorg ervoor dat ze andere mensen niet tot last zijn. Laat ze dus niet constant gillen, door de bieb rennen en/of computers en multitouchtable als speelgoed gebruiken.
 4. Houd samen met ons de bieb netjes. Eten en drinken is toegestaan (behalve alcohol) als je geen rommel achterlaat en wanneer je niet achter een biebcomputer zit. Ruim boeken, tijdschriften en puzzels die je niet meeneemt op.
 5. Niet toegestaan:
  - Rolschaatsen, skates, skateboards, steps (e.d.)
  - Dieren (behalve geleide- of hulphond)
  - Bezoeken van websites met een racistisch, opruiend of pornografisch karakter
  - Het gebruiken van de bieb als slaapplek
 6. Bij overlast of twijfel over het lidmaatschap wordt om de legitimatie gevraagd.
 7. In geval van het negeren van waarschuwingen door personeel bij overlast wordt de politie op de hoogte gesteld en de veroorzaker uit de bibliotheek verwijderd. Bij herhaling kan het lidmaatschap worden ingetrokken en de toegang tot de bibliotheek voor langere tijd of definitief worden ontzegd. Dit wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Klachtenregeling

Onder een klacht verstaat de Bibliotheek Veldhoven: een uiting van ontevredenheid of bezwaar over een regel of beslissing van de Bibliotheek Veldhoven of over het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker.

Wie kan een klacht indienen?
Een klacht kan ingediend worden door een klant van de bibliotheek. Het indienen van een klacht is in principe niet aan tijd gebonden. Wel behoudt de Bibliotheek Veldhoven zich het recht voor van de procedure af te wijken als er tussen het voorval waarover geklaagd wordt en het indienen van de klacht 6 maanden verstreken zijn. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?
Het indienen van een klacht en de procedure zijn geheel kosteloos. Indien de indiener van een klacht de hulp inroept van een advocaat of zich anderszins laat bijstaan dient hij/zij deze kosten zelf te dragen.

Hoe kan een klacht ingediend worden?
Een klacht kan gemeld worden bij de informatiebalie van de bibliotheek of online via het klachtenformulier. Na ontvangst krijgt de indiener van de klacht te horen wat de vervolgprocedure is.

Download het klachtenformulier in Word

Download het klachtenformulier in pdf

Integriteitsregeling

De Integriteitsregeling bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de Bibliotheek Veldhoven wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de bibliotheek worden verricht en alle regelgeving die binnen de bibliotheek geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Klik hier voor de Integriteitsregeling.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling.