Regelingen

De bibliotheek is een openbaar gebouw en voor iedereen gratis toegankelijk. Om het bibliotheekbezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Ook is er een integriteits- en klokkenluidersregeling.

Huisregels

Om de Bibliotheek Veldhoven voor iedereen een prettige plek te laten zijn vragen wij onze bezoekers om onderstaande huisregels na te leven:

  1. Beperk geluidsoverlast door op normale of gedempte toon te praten. Laat kinderen niet (constant) gillen en/of door de bieb rennen. Zet je mobieltje uit of op laag volume.

  2. Laat kinderen niet alleen achter in de bieb. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en bij overlast vragen we de kinderen de bibliotheek te verlaten.

  3. Houd samen met ons de Bibliotheek netjes. Eten en drinken is toegestaan (uitgezonderd alcohol), mits je geen rommel achterlaat en je niet achter een biebcomputer zit. Ruim boeken en andere materialen die je niet leent op of geef ze aan één van onze medewerkers als je niet meer weet waar ze thuishoren.

  4. Rolschaatsen/skates zijn niet toegestaan.

  5. Dieren worden niet toegelaten (blindengeleide of helpende hond wel toegestaan).

  6. Bij internetgebruik zijn sites met een racistisch, opruiend of pornografisch karakter niet toegestaan.

Bij overlast of bij twijfel over de rechtmatigheid van de lidmaatschapskaart wordt de legitimatie gevraagd. Bij het veroorzaken van overlast stellen wij de politie in kennis en wordt de veroorzaker uit de Bibliotheek verwijderd. Bij herhaling wordt het lidmaatschap ingetrokken en kan de toegang tot de bibliotheek voor langere tijd of mogelijk definitief worden ontzegd. Dit wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Klachtenregeling

Onder een klacht verstaat de Bibliotheek Veldhoven: een uiting van ontevredenheid of bezwaar over een regel of beslissing van de Bibliotheek Veldhoven of over het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker.

Wie kan een klacht indienen?
Een klacht kan ingediend worden door een klant van de bibliotheek. Het indienen van een klacht is in principe niet aan tijd gebonden. Wel behoudt de Bibliotheek Veldhoven zich het recht voor van de procedure af te wijken als er tussen het voorval waarover geklaagd wordt en het indienen van de klacht 6 maanden verstreken zijn. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?
Het indienen van een klacht en de procedure zijn geheel kosteloos. Indien de indiener van een klacht de hulp inroept van een advocaat of zich anderszins laat bijstaan dient hij/zij deze kosten zelf te dragen.

Hoe kan een klacht ingediend worden?
Een klacht kan gemeld worden bij de informatiebalie van de bibliotheek of online via het klachtenformulier. Na ontvangst krijgt de indiener van de klacht te horen wat de vervolgprocedure is.

Download het klachtenformulier in Word

Download het klachtenformulier in pdf

Integriteitsregeling

De Integriteitsregeling bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de Bibliotheek Veldhoven wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de bibliotheek worden verricht en alle regelgeving die binnen de bibliotheek geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Klik hier voor de Integriteitsregeling.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling.